powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Czas do szkoły, do szkoły !!! bo się spóźnisz,,, a tak w ogóle to chodzą słuchy że jutro może być klasówa z matmy...

Zespół Szkół Zawodowych

im. Jana Liszewskiego w Braniewie

UWAGA!!!

W okresie wakacyjnym sekretariat czynny

od 800 do 1400.

Egzaminy poprawkowe

 

 

Matematyka 24.08.2015 r. (poniedziałek) godz. 800 sala 17,18

Komisja:

1. Joanna Sokół- przewodnicząca

 1. Anna Zdrojewska
 2. Andrzej Klaman
 3. Ireneusz Kilarski
 4. Dorota Jędrzejowska- Meder

 

 

Język polski 25.08.2015 r. (wtorek) godz. 800  sala 25

Komisja:

 1. Joanna Sokół- przewodnicząca
 2. Elżbieta Minarska- Lis
 3. Beata Slipiko

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa + fizyka 25.08.2015r. (wtorek) godz. 800

sala 16

Komisja:

 1. Anna Zdrojewska- przewodnicząca
 2. Dorota Jędrzejowska- Meder
 3. Maria Serguć

 

 

Zapasy i magazynowanie 25.08.2015 r. (wtorek) godz. 800 sala 27

Komisja:

 1. Monika Bejnarowicz- przewodnicząca
 2. Wojciech Kołtun
 3. Aneta Herkt

 

Język angielski + język niemiecki 25.08.2015 r. (wtorek) godz. 1000 sala 30

Komisja:

 1. Anna Zdrojewska- przewodnicząca
 2. Aleksandra Miszta
 3. Marta Kowalczyk
 4. Joanna Awdziej- Kagulire

 

 

 

 

 

Historia 26.08.2015 r. (środa) godz. 800 sala 18

Komisja:

 1. Monika Bejnarowicz- przewodnicząca
 2. Małgorzata Roguszewska
 3. Beata Slipiko

 

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

Wychowanie fizyczne 21.08.2015 r. (piątek) godz. 800 sala gimnastyczna

Komisja:

 1. Joanna Sokół- przewodnicząca
 2. Wioletta Bursztyn
 3. Piotr Śliwiak

 

Język niemiecki 21.08.2015 r. (piątek) godz. 900 sala 30

Komisja:

 1. Anna Zdrojewska- przewodnicząca
 2. Aleksandra Miszta
 3. Dorota Jędrzejowska- Meder

 

 

 

poniżej pismo z MEN..."

 

 Warszawa,  24 czerwca 2015 r.

 

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

w związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia  23 czerwca 2015 r. zwracam się z prośbą o udzielenie w powyższym zakresie pomocy uczniom z rodzin, które takiej pomocy potrzebują. 

Uczniowie pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w większym stopniu niż pozostali narażeni są na niepowodzenia edukacyjne związane z problemami ekonomicznymi rodziny. Brak środków finansowych na podstawowe potrzeby w gospodarstwie rodzinnym powoduje także ograniczenia w dostępie do pełnego wyposażenia dziecka w podręczniki szkolne. 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest jedną z dostępnych form realizacji zadania dotyczącego wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub specjalnego oraz podręczników do kształcenia w zawodach, dotyczy również uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1)        słabowidzących,

2)        niesłyszących,

3)        słabosłyszących,

4)        z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)        z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)        z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

Należy zwrócić uwagę, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy -  również są objęci programem i mają prawo do zakupu materiałów edukacyjnych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:

1)   kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.);

2)   przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) –poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.).

Należy zwrócić szczególną uwagę na uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a które ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

3)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością umysłową z w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej –  bez względu na kryterium dochodowe.

Przypominam, że pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Ze względu na uwagi zgłaszane przez rodziców zwracam się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na zakres wymagań stawiany rodzicom podczas ubiegania się o pomoc, na szersze uprawnienia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym: brak kryterium dochodowego, większa liczba klas objętych programem, zwiększone kwoty dofinansowania) oraz o jednoznaczne wskazanie kwoty do jakiej ponoszona jest refundacja kosztów.

Przypominam, że rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

W przypadku ww. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych
w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w czasie realizacji programu proszę o bezpośredni kontakt z przedstawicielami kuratoriów oświaty lub z Panem Cezarym Zawistowskim – pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej – telefonicznie: 0/22 34-74-120 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Grzegorz Pochopień

Dyrektor

Departamentu Analiz i Prognoz

 

Dodatkowa informacje dostępne u pedagoga szkolnego.

XVII Warmińsko Mazurskie Dni Rodzin

24 maja 2015 r.

Bazylika Mniejsza p.w. św. Katarzyny w Braniewie

PROGRAM:

godz. 12.15 - Msza św. w Bazylice Mniejszej w Braniewie i błogosławieństwo rodzin

godz. 13.15 - piknik rodzinny na placu przed Bazyliką

PROGRAM PIKNIKU:

- występy zespołów ze szkół braniewskich

- wręczenie nagród laureatom konkursów: „Rodzina drogowskazem życia"
oraz „Chrześcijaństwo w Syrii”

- gry i zabawy dla dzieci

- poczęstunek

- wystawa prac wychowanków Domu Opieki Społecznej

- możliwość uzyskania informacji o zasadach tworzenia rodziny zastępczej

Czeka nas wspaniała zabawa i wiele atrakcyjnych niespodzianek.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Od nowego roku szkolnego 2015 / 2016 uczniowie klas pierwszych będą mogli kształcić się w zawodach: wędliniarz (Intermarche Braniewo ) oraz operator maszyn leśnych (Damian Byk Usługi Leśne "EKO-SERWIS ").

Sklep Mrówka ul. Królewiecka 68  tel. +48 55 243 92 05-06 zaprasza uczniów, którzy chcą być sprzedawcami na rozmowę.
Kierownik Kształcenia Praktycznego


Małgorzata Brzozowska

koniec roku już za...

pogoda

Prognoza pogody
Braniewo
Pogoda - BraniewoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

mini-kalendarz

lipiec 2015
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Copyright © 2015 ZSZ Braniewo Rights Reserved.